Hledání Atlantidy (7)

 Vysvětlení „Platónovy Atlantidy“

 

 

O ztracené Atlantidě slyšel každý, ale existovala opravdu? Byl to ostrov v Atlantském oceánu nebo Středozemním moři? Nebo by se nalezl na pevnině v Africe, Americe, Evropě či Antarktidě? Je o ní mnoho teorií a pátralo se po ní na mnoha místech. Připomeňme, že hledání Atlantidy by však nebylo nikdy začalo, nebýt řeckého filozofa Platóna (asi 427-347 př.n.l.), který ve dvou svých dialozích, „Timaiovi“ a „Kritiovi“, vypráví tento příběh:

Atlantida byla velký ostrov, větší než Malá Asie a Libye dohromady, a ležela za Herkulovými sloupy (Gibraltarskou úžinou). Za Atlantidou se zase rozkládalo souostroví menších ostrůvků. Asi 9000 let před Solónem (který žil asi v letech 640-559 př.n.l.) byla Atlantida mocným královstvím s vysokou kulturou a ideální politickou ústavou a ovládala Středozemní moře.

Když se stala agresivní a imperialistickou, hněv bohů ji zničil – zaplavilo ji moře. Platónův příběh vyznívá v tom smyslu, že pocházel od Kritia, který jej slyšel, když mu bylo deset, od svého děda (tehdy skoro 90 letého) a ten jej měl zase od svého otce. A Kritiovu prapradědečkovi jej vyprávěl Solón, který se jej dozvěděl v Egyptě od saiských kněží.

Platón, filozof a ne vypravěč příběhů, sepsal vyslechnutou zprávu s moralistickým záměrem, ne pouze pro sám příběh. Jak dalece je Atlantida Platónovou smyšlenkou a jak dalece je založena na faktech, o nichž se nedochoval žádný jiný záznam?

Když si odmyslíme Platónovy přídavky – například jeho „atlantské“ instituce byly často modelovány podle perských – zůstává jako jádro příběhu rozlehlý ostrov se vzkvétající kulturou, který se potopil beze stopy s výjimkou nesplavných mělčin kdesi v Atlantiku. Stalo se to opravdu? Žádný autor před Platónem se o tom nezmiňuje – dokonce ani řecký historik Hérodotos (asi 484-420 př.n.l.), který se vyptával kněží v Sais a určitě by to byl řekl, kdyby o tom hovořili.

Není-li zpráva o Atlantidě skutečností, není ani pouhou bajkou – alespoň ne Platónovou, protože podobný příběh byl znám v Egyptě už v době Střední říše (2000-1750 př.n.l.). Papyrus, uložený nyní v Petrohradě, vypráví příběh o ztroskotaném cestovateli, Egypťanovi, který se plavil do faraonových dolů, když jeho loď zasáhla obrovská vlna a rozbila ji na kusy.

Všichni na palubě utonuli, jedině cestovatel se chytil kusu dřeva a byl vymrštěn na neznámý ostrov. Žil tu zlatý drak, který ho odnesl do svého doupěte, ale neublížil mu. Drak mu řekl, že ostrov, země všeho, po čem srdce touží, a oplývající bohatstvím, byl dřív domovem šťastných draků, z nichž přežil jedině on. Ostatní spálila na popel hvězda, která sem za jeho nepřítomnosti spadla z nebe. Drak prorokoval, že cestovatele brzy zachrání egyptská loď, ale pravil: „Už nikdy tento ostrov nespatříš, protože bude pohlcen vodami.“ (1)

Příběh o šťastném a vzkvétajícím ostrově později potopeném byl zřejmě dobře znám v Egyptě a také jinde – objevuje se například v indické Mahábháratě. Může to být dokonce jeden ze základních mýtů sdílených různými národy. To neznamená, že Atlantida nikdy neexistovala – legendy jsou často směsí mýtů, předpokladů a výmyslů založenou na tvrdém jádru faktů. Mnoho z těch, kdo pátrají po Atlantidě, dospělo k přesvědčení, že toto jádro nalezli na řeckém ostrově Théře.

Kde bychom dnes měli hledat Atlantidu?

Je více než pravděpodobné, že Platón ve skutečnosti Atlantidu nepopisuje. Přesto většina atlantologů jej bere naprosto vážně.

Eberhard Zangger (2) uvádí ve své knize „Nový boj o Troju“ (Ein neuer Kampf um Troia) (1994) na pravou míru Platónovo tvrzení, že předci Atéňanů před 9000 lety zachránili Egypt od expanze cizí velmoci. Ve skutečnosti byli „předkové Atéňanů“ Achajové, kteří byli spojenci Egypta při velkém válečném konfliktu kolem roku 1200 př.n.l. Egypt byl napaden mořskými národy, které Zangger identifikoval jako Tróju a její spojence. Právě Achajové pomohli oslabenému Egyptu tím, že ve správnou chvíli Tróju dobyli a vyplenili.

Jen pár údajů je u Platóna (v díle Timaios) správně – název „Atlantis“, poloha na velkém kontinentu v oceánu, leží mezi horami a mořem, fakt že zanikla atd. V díle Kritias ale místo Atlantidy popisuje Karthago, Perskou říši aj. soudobé státy.

Ztracený kontinent Atlantida zůstává stále jednou z největších světových záhad. Je skutečností, nebo fikcí?

Odkazy

(1) Povídka o ztroskotanci. Lexa, F.: In: Beletristická literatura staroegyptská. Praha, 1923
(2) Eberhard Zangger. Wikipedia. Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Eberhard_Zangger 

Pokračování příště

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 1073

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *